《F1 2010》设置菜单详细翻译

             

为了方便英语不好的伙伴们.我特此翻译了以下设置菜单..
我是第一次发这种贴.所以可能有些地方出现问题请谅解 (菜单是机翻+人翻,不过应该可以看懂了,有几个我也不明白是什么意思)

游民星空

游民星空

游民星空

游民星空

[$HR getPages$]               

游民星空

游民星空

游民星空

游民星空

[$HR getPages$]               

游民星空

游民星空

游民星空

游民星空

[$HR getPages$]               

游民星空

游民星空

游民星空

游民星空

[$HR getPages$]               

游民星空

游民星空

游民星空

游民星空

[$HR getPages$]               

游民星空

游民星空

游民星空

游民星空

游民星空

[$HR getPages$]                  

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注